Make Your Chipotle (Burrito or Bowl)

What would you like?

 • White Rice

  Votes: 11 73.3%
 • Brown Rice

  Votes: 7 46.7%
 • Pinto Beans

  Votes: 7 46.7%
 • Black Beans

  Votes: 6 40.0%
 • Chicken

  Votes: 5 33.3%
 • Steak

  Votes: 5 33.3%
 • Barbacoa

  Votes: 2 13.3%
 • Sofritas

  Votes: 4 26.7%
 • Chorizo

  Votes: 0 0.0%
 • Fajita Veggies

  Votes: 2 13.3%
 • Mild Tomatos

  Votes: 7 46.7%
 • Medium Salsa

  Votes: 4 26.7%
 • Hot Salsa

  Votes: 6 40.0%
 • Roasted Corn-Salsa

  Votes: 5 33.3%
 • Sour Cream

  Votes: 9 60.0%
 • Cheese

  Votes: 12 80.0%
 • Lettuce

  Votes: 9 60.0%
 • Guacamole

  Votes: 8 53.3%

 • Total voters
  15
Top